01.10.2019

Türkiye Jeolojisi Final Çalışma Soruları

Jeofizik

1.     Prekambriyen Türkiye’de en çok hangi kuşakta görülür? Anatolid
2.     Istranca masifinin temelini hangi taşlar oluşturmuştur? Kırklareli Gnaysları, Fatmakaya Gnaysları
3.     Prekambriyende kaç tip Fasiyes hâkimdir? 2 Tip 1)Karasal Fasiyes 2) Denizel Fasiyes
4.     Zonguldak havzası ne ile ikiye ayrılır? Safranbolu – Bartın çöküntü havzası
5.     Devoniyenin Torid kuşağındaki formasyonları nelerdir? Üstte huygens, Altta Doğanbeyli serisi

6.     Karbonifer ve Devoniyen mostraları kesintisiz olarak nerede görülür? Silifke korucuk
7.     Karbonifer boyunca cereyan eden orojenezin ismi nedir?Hersinyen Orojenezi
8.     Önemli metalik maden yatakları hangi kuşakta bulunur? Pontid Kuşağı
9.     Afrika Levhasının Anadolu levhasının altına dalması hangi hareketle karşılanır? Kıbrıs Güneyindeki yitim Zonu ile
10.   Devoniyen ve Karboniferin ortak adı nedir?  Paleozoik 
11.   Antrokolitik hangi iki devrin ortak adıdır? Permiyen ve Karbonifer
12.   Dünyada kömür tabakalarının en bol olduğu bulunduğu kayın adı nedir?  Westfaliyen
13.   Devoniyen mostraları İronid Kuşağında neyle temsil edilirler? Şile Formasyonu
14.   Hangi kuşak ülkemizde 2 kuşak halinde temsil edilmiştir? İronid
15.   Permiyende Zonguldak havzasında Karasal Fasiyes, İstanbul havzasında Denizel Fasiyesbulunur.
16.   Devoniyen ile Siluriyen arasında mavi kalkerden dolayı bir geçiş formasyonu vardır.
17.   Sivri tepelerin varlığı hangi devre özgüdür? Silüryen
18.   Silüryen üst seviyelerinin belirgin olması orojenezden dolayıdır.
19.   Arz tarihi için en önemli devir kambriyen denebilir.
20.   En meşhur kalkanlardan 3 adet yazınız. Kanada, İskandinavya, Sahra
21.   Karbonifer İronid kuşağında Tanin Tanin Formasyonu ile temsil edilir.
22.   Çamdağı çevresinde devoniyenin varlığı Mercan Fosili ile belirlenir.
23.   Silüryenin her mostrada farklı seviyelerde temsil ediliyor olmasına Erozyon, Tektonizma, Transgresyondenir.
24.   Kambriyen ile antre-kambriyen arasındaki ara sedimantasyon serisine İnfrakambriyen denir.
25.   … ?
26.   Allokton’ un kelime anlamı taşınmıştır. Allokton tektonik hareketlerin fazlalığını ifade eder.
27.   Boğaziçi fasiyesi ve Pendik Tabakaları hangi devre aittir? Devoniyen
28.   Alt Silüryen Ordovisiyon diye de bilinir.
29.   Silüryen’ den genç, Karbonifer’ den yaşlı olan devir hangisidir?  Devoniyen
30.   Kendi içinde uyumsuzluk gösteren devir hangisidir? Triyas
31.   Türkiye’de bulunan ve dünya fazlanmasında iki önemli faz Şile Fazı ve Anadolu Fazı’ dır.
32.   Karbonifer Mostraları’ na Bitümlü Arazi veya Kömürlü Arazi de denir.
33.   Balya’ da Triyas Permiyenin altındadır. Bunun sebebi Bindirme ve Yatık Kıvrımlardır.
34.   Deşik Antiklinal nedir? Türkiye’de nerede bulunur? Çekirdeği meydana çıkmış antiklinaldir. Diyarbakır Hazra Hacertum  Dağında bulunur.
35.   Triyas’ın İronid kuşağındaki önemli formasyonları nelerdir? Arılık Kuvarsiti, Küreci Kalkeri, Goyan Formasyonu
36.   Triyas’ın İronid kuşağındaki önemli formasyonları nelerdir? Arılık Kuvarsiti, Küreci Kalkeri, Goyan Formasyonu
37.   Triyas ile Jura arasındaki önemli farklılık nedir?  Triyas 3 formasyon 2 fasiyes, Jura 3 alt devir
38.   En çok kömür Zonguldak-Ereğli Havzasında bulunur.
39.   Devoniyen’ in İstanbul çevresinde alt devoniyen varlığı kesin , üst ve orta devoniyen varlığı şüphelidir.
40.   Zonguldak havzası karasal permokarbonifer, İstanbul bölgesi denizel permokarboniferdir.
41.   Permiyende oolitik ve pizolitik kireçtaşları vardır. Çünkü denizel fasiyes vardır.
42.   Yaygın ve uzun süreli volkanik faaliyetler hangi devirde görülür? Kretase
43.   3 alt devire ayrılan devir hangisidir? Jura devridir : Ligos, Doger, Molm
44.   Transgresyonların şiddetlenmeye başladığı devir hangisidir? Jura
45.   …
46.   Jura devri Fuana ve Flora bakımından 4 bölgeye ayrılır. Bunların isimlerini yazınız. 1)Boreal Provensi 2)And 3)Akdeniz 4) Himalaya
47.   Jura devrinde kıtaların kuzey ve güney yarım kürede toplanması sonucu aralarında oluşan denize Mesoje Denizi denir.
48.   Jura devrinden Siirt’ten Hakkari’ye kadar uzanan formasyon Cudi Kalkerleri diye bilinir.
49.   Jura, Karbonifer üzerine Pontid kuşağında erozyondan dolayı uyumsuz olarak gelir.
50.   Jura kireçtaşının diğer adı Bilecik Kireçtaşıdır
51.   Transgresyonların en fazla görüldüğü devir kretasedir.
52.   …
53.   Alt Kreatase’nin yaygın olduğu kuşak Anatolid ‘dir.  
54.   100-150 milyon yıl gibi bir süre kayda değer bir değişiklik görünmeyen devir hangisidir? Alt Kretase
55.   Petrol rezervleri hangi devirde ortaya çıkmıştır? Alt Kretase
56.   Alt Kretasede Hakkari – Cizre arasında Cudi Grubu adı verilen grimsi siyah kireçtaşlarının olduğu bilinir.
57.   Düzgün tabakalanma göstermeyen kireçtaşları Yumrulu Kireç Taşlarıdır. Düzgün tabakalanma gösteren kireç taşları Plaket Kireç Taşlarıdır.
58.   Melanjın kelime anlamı karmaşıktır.  
59.   Üst Kretasede İronid Kuşağında ofiolit ve fliş bulunması Bitlis Okyanusundan dolayıdır. 
60.   Üst Kretasede Çiftehan ve Dedeli formasyonları ofiyolitik ve fliş fasiyesidir.
61.   Üst kretasede alan kalkerleri ve Cudi grubu arasındaki formasyona German Formasyonu denir.
62.   Arap fasiyesi hangi devirde bulunur ? Üst Kretase
63.   German formasyonunun hippuritli kireç taşlarına geçiş yaptığı Fasiyes Arap Fasiyesidir.
64.   Yeni kırmızı greler Triyas devrine aittir.
65.   Fliş ve Ofiolitler  denizel ortamlarda bulunur.
66.   İlk olarak İtalya’da incelenen ve Jura devrinde Ankara’nın  kuzeybatısında görülen Fasiyes Calcera Amonotica Cosso dur.
67.   Miyosenin ve Pliyosenin ortak adı Neojen dir.
68.   Tersiyer devri neojen ve paleojenin birleşmesiyle olur
69.   Transgresyon ile başlayan ve Regresyonla sona eren devir hangisidir? Miyosen
70.   Miyosen oluşumlarını temsil eden kayaçlar karasal ve denizel olmak üzere 2’ye ayrılırlar.
71.   Neojenin iki alt devresinin isimleri miyosen ve pliyosendir.
72.   Miyosen denizlerinin görüldüğü fasiyesler: Sığ deniz, denizel, karasal geçiş olmak üzere üç bölümde incelenir.
73.   Linyit’in görüldüğü devreye miyosen denir.
74.   Alp hareketlerinin fazlalaştığı devreye miyosen denir.
75.   Deniz çekilmeleri, karasal oluşumlar, volkanik faaliyetler v.b. en üst seviyeye ulaştığı devre pliyosen denir.
76.   Ege, Marmara ve Boğazların çökelmesi hangi devre aittir? Pliyosen
77.   Dağların son şekillerini kazandıkları devir Pliyosen’dir
78.   Tarihsel kalıntıları ve tarımsal alanları kaplayan devir Kuvarternerdir.
79.   Yeniden çökelmiş CaCo3 lü yapılara kaliş  denir.  

Yazar: Can BAYAT
Kimdir: 2015 yılından bu yana EMD Enerji Merkezi Danışmanlık şirketine bağlı olarak çalışmaktadır. 2016 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans mezunudur. Evli ve bir çocuk babasıdır.
| | canbayat [at] gmail |